Kvarteren runt omkring

Linnéstaden

Linnéstaden är ett samlingsnamn för stadsdelarna Olivedal, Kommendantsängen liksom kvarteren längs Långgatorna. Området sträcker sig från Slottsskogen i söder, till Järntorget i norr och möter Masthugget och Haga i väster respektive öster.

Historia

Dagens Linnéstaden tillhörde tidigare Älvsborgs Kungsladugård. Under 1700-talet styckades mark till Olivedals herrgård av. Uppförd vid Slottsskogens entré från Linnéplatsen sett. Hela området söder om Järntorget kallades Djupedalen. Uppdelat av Djupedalsbäcken som i folkmun även kallades Råttebäcken eller Frigångsbäcken och hade ungefär samma sträckning som nuvarande Linnégatan. Stadsdelen Olivedal bestod under 1800-talet av en myllrande kåkbebyggelse uppför Nordhemshöjderna samt lantlig bebyggelse med ängar och hagmarker åt söder.

Markerna öster om dagens Linnégata användes som betesmark för militärens hästar och var i princip obebyggt. I öster låg en kolerakyrkogård och en liten grupp trähus. Även kring Skansen Kronan hade en gles bebyggelse vuxit upp som kallades Djupedalskolonien. Området hade dåligt rykte och man rekommenderades inte att vistas där efter mörkrets inbrott. Långgatsområdet var under 1700-talet bebyggt med en herrgård omgiven av fruktodlingar. Gatornas namn sägs härstamma från numrerade gångar i den tidigare fruktträdgården. Plantagegatan skulle ursprungligen hetat Femte Långgatan men ansågs för kort för att vara en långgata. Dessutom var Långgatorna var tänkta att kallas Första till Femte Tvärgatan där Linnégatan skulle vara Första men när allt kom omkring fick de istället “riktiga” namn.

Stadsplanen

År 1877 var den första stadsplanen för området färdig. Enligt den skulle bäcken ersättas med en ny Kungsportsaveny, en boulevard, med bostadshus på bägge sidor. Redan två år senare kulverterades den första delen av bäcken, från Järntorget och 300 meter söder ut. 1893 kom förslag på gatans hela sträckning fram till Slottsskogens entré och 1899 var Linnégatan utlagd i sin helhet: 1000 meter från Järntorget till Slottsskogen. Själva gatan invigdes i maj 1900 men långt ifrån alla hus var uppförda, först år 1931 var alla tomter bebyggda.

Byggandet

I Olivedal började byggandet under 1880-talet med landshövdingehus i långsträckta kvarter, dessa revs senare och ersattes av Nordostpassagens 1960-talsbebyggelse. Längs Linnégatans båda sidor uppfördes mellan 1895-1930 stenhus i flera våningar, många med förträdgårdar mot gatan. På Skansbergets södra sluttning, mot Linnégatan, uppläts mark för friliggande landshövdingehus med trädgårdar kring. Totalt fanns här omkring 20 dylika byggnader av vilka Villa Ideborg idag är den enda kvarvarande. Resten av husen revs som ett resultat av 1960-talet modernisering och ersattes med det lägenhetskomplex som bland annat innehåller Hemköp.

Den äldsta kvarvarande byggnaden är Viktoriaskolan som stod klar år 1877, då omgiven av en skolgård med berså där det idag är parkeringsplats. Under perioden 1965-80 revs stora delar av den äldre bebyggelsen i området och ersattes av moderna bostadshus. Den främsta anledningen var markförhållandena, den leriga före detta flodfåran, som skapade sättningar på omkring halvmetern i byggnaderna närmast Linnégatan.

Linnéstaden idag

Linnéstaden är idag ett levande och populärt område att leva i. Här finns många restauranger att välja emellan liksom flera caféer och butiker. När vädret tillåter är uteserveringarna en självklar del av Linnégatan som fortfarande utgör huvudstråket. Den tidigare brandstationen är idag salu- hall med lunchrestauranger, delikatessbutiker och bibliotek. I söder finns Slottsskogen för motion, rekreation och lek.

Vill du veta mer? Då kan du läsa vidare om området på Wikipedia.

Vill du sälja i området?

Vi har ett stort antal kunder som söker boenden i området, allt från 1-7 rok. Så tveka inte att kontakta någon av våra erfarna mäklare så berättar vi hur en lyckad och trygg bostadsförsäljning går till.