Skräddarens hus

En av de sista kvarvarande hantverksgårdarna innanför vallgraven ligger vid Kaserntorget. Skräddarens hus är byggt 1805 och huset har en över tvåhundra år lång historia som skrädderi, en verksamhet som levt kvar ända till i dag.

I det tidiga 1800-talets Göteborg när staden fortfarande utgjordes av området inom vallgraven, var kvarteren längs kanalerna de mest attraktiva där det bodde framgångsrika köpmän. Till de mindre förnäma kvarteren räknades de som låg i det som var stadens yttre delar längs vallgraven. Dessa, så kallade handels- och hantverksgårdar hade både bostad och verksamhet under samma tak och intilliggande bostäder för de anställda på gården.

Skräddarens hus vid Kaserntorget är ett exempel på en av de sista kvarvarande hantverksgårdarna i Göteborg. Skräddare Carlssons stenhus stod färdigt 1805 och först 1824 bebyggdes tomten i norr med Prins Oscars skola för soldatbarn. Skräddarens hus är i två våningar mot gatan medan gårdshuset är i en våning. Fasaden är slätputsad och fönstersättningen är jämn. En portgång leder från gatan till gårdsrummet och den entrédörr som tidigare ledde besökaren in i bostaden är igensatt. Skräddarverksamheten i huset har blivit kvar ända fram till idag.

 

Text & bild: Erika Persson, byggnadsantikvarie