Kvarteren runt omkring

Haga

Haga är i dag en av Göteborgs mer välkända och omtyckta stadsdelar. De gamla trähusen har gjort Haga till ”det gamla Göteborg”, uppskattat för sin gemytliga karaktär. Haga har en lång och spännande historia som kantas av både rivningsiver och räddningsaktioner.

Haga ligger intill Vasastaden i öst, Järntorget möter i väst och Nya Allén i norr. I söder ligger Skansen Kronan med omgivande park.

Förstaden Haga

Vid 1700-talets slut började en liten förstad växa fram i det som så småningom blev Haga. Vid foten av Skansen Kronan bodde ungefär 1000 personer i små timrade hus. Hagapojkarnas hus är Hagas äldsta och tros vara byggt 1725 som en del av förstaden. De som bodde i Haga under 1700-talet hade yrken som var kopplade till hamnen: t.ex. båtsmän, masthuggare och sjömän. Med tiden växte en hel stadsdel fram under 1800-talet som till stora delar bestod av enkel trähusbebyggelse och landshövdingehus.

Rivning och räddningsaktion

Diskussionerna om att riva Haga tog fart på allvar under 1930-talet och ledde så småningom till att två tredjedelar av de gamla husen försvann. Haga ansågs vara en ohälsosam och fattig arbetarstadsdel. och när en efter en av de gamla arbetarstadsdelarna i Göteborg skulle saneras var Haga självskriven. År 1965 började saneringsbolaget Göta Lejon köpa upp fastigheter och riva de gamla trähusen. Rivningstomterna blev tomma hål i kvarteren och användes till parkeringsplatser i väntan på vad som skulle hända.

Under tiden bildades en stark lokal opinion för att bevara husen. Hagaborna som såg sina hem försvinna bildade en Bevara Haga-rörelse för att stoppa rivningarna. Till slut lyckades man påverka beslutsfattarna att se värdet i de gamla husen och rädda de som fanns kvar. År 1984 antogs ett program för bevarandet av Haga som innebar att 60 hus blev skyddade för sina kulturvärden och inte mindre än 11 hus blev byggnadsminnen. Under 1980- och 1990-talen restaurerades de gamla husen i Haga och de tomma rivningstomterna byggdes igen med nya hus, antingen som kopior av sina rivna föregångare eller som nya hus anpassade efter miljön.

Det gamla Göteborg

Haga har trots rivningarna blivit synonymt med det gamla och genuina. Haga Nygata är stadsdelens huvudstråk och omges av kvarter med landshövdingehus som är byggda under 1800-talets slut och 1900-talets första decennier. Här flanerar man gärna och njuter av små butiker och mysiga caféer. På Mellangatan nr. 11 ligger Göteborgs äldsta bevarade landshövdingehus, byggt 1876. I Haga finns även ännu äldre trähus i en våning som visar hur den första trähusbebyggelsen i Göteborg en gång sett ut. På Haga Nygata 5-7 ligger Järnbärare Petersons hus som numer innehåller en musielägenhet med bevarad inredning från 1700-talet.

Haga var länge en utpräglad arbetarstadsdel och än i dag finns en hel del bevarade arbetarbostäder från den tiden kvar. Dicksonska stiftelsens hus i Haga uppfördes för, som det kallades, "mindre bemedlade, men välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända personer”. I kv Löjtnanten ligger stiftelsens hus i ett välarbetat tegelhus från 1904, ritat av arkitekt Hans Hedlund. Kv. Fänrikens hus intill från 1860 är byggda kring en öppen gård. Det byggdes även hus för sociala inrättningar i Haga. Både Dicksonska folkbiblioteket och Renströmska badet byggdes för stadsdelens arbetarbefolkning och kom till genom donationer.