Kvarteren runt omkring

Heden

Heden är en del av stenstadskvarteren som löper längs vallgraven och även omfattar Vasastaden och Lorensberg. Stadsdelen gränsar i norr till Fattighusån, i söder ligger Korsvägen och i väster angränsar Södra vägen. I öster finns Skånegatan med högre bebyggelse som ger puls och citykänsla.

Landerier och villor

Fram till 1870 bestod fortfarande Heden till största del av obebyggd mark som tillhörde landerierna. Stora Katrinelunds landeri härstammar från 1600-talet och dess huvudbyggnad ligger kvar än i dag vid Levgrensvägen. Landeriets gamla marker längs nuvarande Skånegatan präglas i dag av modern bebyggelse med sport- och evenemangsanläggningar som Nya Ullevi, Scandinavium och Svenska mässan.

Några av Göteborgs första fristående villor byggdes på Heden vid mitten av 1800-talet söder om Nya allén, varav Dicksonska palatset är den enda kvarvarande. Köpmannafamiljen Dickson uppförde sin villa år 1859 vilket gör det till ett av de första stenhusen utanför vallgraven.  Nuvarande Nya Allén anlades i nordväst efter det att befästningarna kring staden hade rivits under 1800-talets början. Mellan Nya allén och vallgraven anlades en stor park år 1840, Trädgårdsföreningen. I det moderna Dicksonska hemmet fanns gasbelysning, vattenklosett och i vissa rum även värmerör. Under en period från år 1924 fanns hushållsskolan Margareta i huset, men sedan 1970 tillhör byggnaden Göteborg stad.

Stenstad med varierad arkitektur

I 1866 års utbyggnadsplan för Göteborg planerades för villakvarter söder om Exercisheden och enligt samma utbyggnadsplan skulle kvarteret längs Fattighusån bebyggas med större stenhuskvarter. Dessa planer blev dock aldrig verklighet och inte förrän nästa stadsplan togs fram år 1880 började området få den karaktär som vi känner igen idag. I kvarteren söder om Exercisheden uppfördes flerbostadshus i storgårdskvarter under perioden 1890-1930. Den långa nybyggnadsperioden har gett bebyggelsen en spännande variation av olika arkitekturstilar: sekelskiftets tinnar och torn, nationalromantikens tegelfasader, 1910-talets jugend och senare den strama 1920-talsklassicismen.

Exercisheden

Mitt i stadsdelen ligger Exercisheden, en plats som har använts till en rad olika verksamheter och aktiviteter under årens lopp. Från början tjänade marken som stadens mulbete, men som namnet antyder har det därefter kommit att användes till idrottsevenemang – en funktion som är kvar än i dag. Kungliga Göta artilleriregemente använde platsen för militära övningar fram till 1891. Exercishuset i det nordvästra hörnet av Heden byggdes 1876 som gymnastik- och exercislokal för folkskoleungdomen och kom även att användas för konserter och idrottsevenemang. Exercisheden har även använts för utställningar av olika slag. Under jubileumsutställningen 1923 för firandet av stadens 300-årsjubileum hölls exempelvis jordbruksutställningen på Heden.