Kvarteren runt omkring

Johannebergs Villastad

Villastaden i Johanneberg ligger söder om Eklandagatan. I öster bildar Mölndalsvägen en naturlig gräns, i väster angränsar södra Guldheden och i söder möter Krokslätt.

Krokslätts municipalsamhälle

Johannebergs villaområde inkorporerades i Göteborg år 1922, dessförinnan tillhörde det Krokslätts municipalsamhälle. Namnet Krokslätt finns belagt under slutet av 1300-talet och syftar antingen på den krokiga slätten eller slätten vid kröken.

Vid inkorporerandet fanns här en utbredd landsbygd, en skola samt tät trähusbebyggelse längs Mölndalsvägen (revs 1970-80).

På Buråsbergens slutningar låg enstaka bostadshus liksom Örgryte fattiggård och epidemisjukhus. Sjukhusbyggnaden från 1902 har sedan 1940-talet nyttjats som fritidsgård.

Egnahem och villor

Trots att Johanneberg ännu inte ingick i Göteborg så ritade stadsingenjören Albert Lilienberg en plan för utbyggnad av områdena redan 1913. Delar av stadsplanen fullföljdes och ligger till grund för det villaområde som växt fram i Johanneberg och Fredriksdal. Kännetecknande för Lilienbergs stadsplaner var att gatorna organiskt följde områdets terräng, till skillnad från tidigare rätvinkliga kvarter. Fram till 1930-talet byggdes villor i Johanneberg och några enstaka bevarade egnahemshus från den tiden finns kvar, tex. två envånings villor i trä vid korsningen Eklandagatan – Bergssprängaregatan.