Kvarteren runt omkring

Krokslätt

Krokslätt var tidigare ett eget municipalsamhälle innan det inkorporerades i Göteborg år 1922. Stadsdelen avgränsas av Johanneberg i norr, Mölndalsån i öst, Mölndal i söder och Guldheden i väst och består av delområdena Elisedal, Fredriksdal, Almedal, Burås, Mossen och Getebergsäng.

Municipalsamhället Krokslätt inkorporerades i Göteborg så sent som 1922. Vid den tiden utgjordes området fortfarande av äldre jordbruksbygd med en tätare bebyggelse längs Mölndalsån. På Buråsberget, strax utanför dåvarande stadsgränsen, hade ett egnahemsområde växt fram i början av 1900-talet.

Krokslätt eller Krogslätt

Bynamnet Krokslätt är omnämnt redan 1396 och bestod från början av de fyra gårdarna Nordgården, Kongegården, Hökegården och Sörgården. En äldre stavning av platsen är Krogslätt och det har spekulerats i att namnet därför syftat på alla de krogar som låg längs Mölndalsvägen i äldre tid. Mer troligt är dock att namnet betyder ungefär ”slätten som går i krok”.

Lilienbergs stadsplan

Göteborgs stadsingenjör Albert Lilienberg hade upprättat en stadsplan för utbyggnaden av Krokslätt år 1913 vilken delvis kom att följas. Fram till 1930-talet bebyggdes området främst med villor och några kvarter med landshövdingehus. Buråsskolan intill Getebergsäng med sin magnifika 20-talsklassicistiska tegelfasad tillkom 1927. I Krokslätt finns även en del intressanta byggnader från 1930-talet, exempelvis längs Eklandagatan med tidstypiska lamellhus putsade i ljusa nyanser.

Mölndalsåns textilindustri

Textilindustrin har varit historiskt viktig längs Mölndalsån. Den industriella textilproduktionen började i Krokslätt vid 1870-talet när de första bomullsväverierna etablerades. Vid Mölndalsåns stränder började Krokslätt fabriker byggas under 1800-talets slut. Vid mitten av 1910-talet sysselsatte fabriken ett par tusen anställda och runt fabriksområdet hade ett helt brukssamhälle vuxit fram med arbetarbostäder, tjänstemannabostäder, handelsbodar och skolor. Krokslätts fabriker vid Mölndalsvägen är till stora delar bevarade. Spinneriet med dess höga torn är uppfört 1907 och utformat efter tidens industriarkitektoniska ideal och är i dag en viktig del av stadsbilden.