Kvarteren runt omkring

Landala Egnahem

Initiativet att bygga Landala egnahem togs år 1900 när grosshandlare Hertz föreslog till stadsfullmäktige att ett egnahemsområde skulle uppföras för mindre bemedlade i Göteborg. En Egnahemsnämnd bildades och bygget satte igång.

Landala egnahem byggdes mellan 1914-1922 och är Göteborgs äldsta egnahemsområde, känt för sina bruna nationalromantiska villor i lummiga trädgårdar. Egnahemsområdet möter Guldheden i söder och väster, branten mot Chalmers i öster och Landala i norr.

Friskt och behagligt läge

Egnahemsnämnden i Göteborg pekade ut Landalabergen som ett lämpligt egnahemsområde tack vare ”ett friskt och behagligt läge”. En stadsplanen blev klar 1908, framtagen av stadsingenjör Albert Liljenberg efter tidens ideal med organiskt formade gator och öppna platsbildningar.

Egnahemsrörelsen tog fart i Sverige i början av förra seklet som en kritik mot industrisamhällets trånga, smutsiga städer och akuta bostadsbrist. Från 1899 fanns en statlig egnahemskommitté som stödde familjer att köpa en egen bostad genom förmånliga egnahemslån, ett system som fanns kvar ända fram till 1948. Byggnadsarbetet genomförde vanligtvis av egnahemsbyggaren själv med hjälp av vänner och familj.

Grönköping som förebild

Egnahemsvillorna i Landala uppfördes efter en serie typhusritningar framtagna av arkitekt Carl Westman där tydliga riktlinjer för färger, material och karaktär har gett området en sammanhållen karaktär. Totalt byggdes 63 enkel- och dubbelhus, två radhuslängor och i södra delen av området fem mindre hyreshus, merparten stod klara innan första världskriget. De friliggande villorna i nationalromantisk stil har brunlaserad panel med branta tak och småspröjsade, vitmålade fönster. De höga och kraftiga grundmurarna utgörs av sprängsten från när egnahemsområdet byggdes. Tittar man närmare syns individuellt utformade förstukvistar, trappräcken och staketet. I de första planbestämmelserna fanns även riktlinjer för att delar av områdets växtlighet skulle bevaras vilket har bidragit till en lummig och grön atmosfär.

För Carl Westmans var den svenska småstaden en romantisk inspiration. Westman beskrev sin vision med hjälp av något han kallade för ”Grönköping”, en slags idyllisk fantasistad med småskaliga stugor som knöt an till gammal svensk byggnadskultur. Karaktärsdragen känner vi igen i verklighetens Grönköping – Landala egnahem.

Professorslängan

Vid Furuplatsen ligger radhuslängor från 1921 uppförda i klassicistisk stil med dörromfattningar, markerade hörn och rytmiskt placerade, spröjsade fönster. Radhusen gick under benämningen ”professors-” och ”ingenjörslängan” efter invånarnas yrken. Strax norr om egnahemsområdet ansluter även några kvarter med landshövdingehus som är byggda mellan 1927 och 1935.