Kvarteren runt omkring

Munkebäck

I Munkebäck har du nära till Delsjöområdets med motionsspår, badplatser och vidsträckt skog. Kvarterskänslan är tydlig och med spårvagn tar du dig snabbt in till city.

Munkebäck avgränsas västerut av Bagaregården och Strömmensberg och i öster möter Björkekärr.

Söder om Munkebäck ansluter kvarteren med landshövdingehus i Kålltorp. Kring Munkebäckstorget och Kaggeledstorget finns all tänkbar service.

Vidkärrs gård

Områdets första kända historia är förknippad med den före detta gården Vidkärr vars huvudbyggnad fortfarande finns bevarad intill Vidkärrsallén. Den nuvarande byggnaden tros vara uppförd runt 1800, men gårdens historia går längre tillbaka än så.

Redan under medeltiden låg Torpa by med fyra gårdar på platsen och ett av hemmanen omvandlades troligen senare till Vidkärrs gård. År 1772 skatteköptes gården av Abraham Qviding och stannade i släkten över 100 år.

Markerna saknade skog och jorden ska ha varit fattig vilket gjorde ägarna nödgade att till en början köpa både virke och brödsäd från annat håll. Gården kom dock att växa under 1800-talet.

Släkten Qviding ägde även andra gårdar omkring, bland annat Fräntorps gård som låg en bit österut bortanför nuvarande Östra Sjukhuset. Under sent 1800-tal blev Vidkärr uppköpt av sågverksfirman Säveåns AB som senare sålde vidare till Göteborgs stad.

Västra Torpa

Mellan Vidkärrs gård och Torpaskolan ligger bostadsområdet Västra Torpa med en öppen grönyta omgärdad av låga lamellhus, ett litet torg och anslutande skola. Västra Torpa är det första området i Göteborg som uppfördes helt baserat på folkhemstanken och där 1940-talets bostadssociala, stadsplanemässiga och arkitektoniska idéer prövades i stor skala. Bostadsområdet byggdes under åren 1946-1948 enligt de moderna idéerna om ”grannskapsenheter” med bostäder, torg, skola och barnstuga inom ett och samma område. Kaggeledstorget stod klart 1954. Stadsplanen för Västra Torpa utformades av arkitekterna Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal. Lamellhusen har ljus puts med tydliga taklister, burspråk eller blomsterfönster och entrédörrar i trä med omfattningar av natursten. Västra Torpa fick senare stå förebild för liknande bostadsområden i Kungsladugård och Kyrkbyn.  

Den intilliggande Torpaskolan är samtida med bostadsområdet och ritades av arkitekt Erik Ragndal i ett tidigt försök att skapa en småskalig och intim skolmiljö. Den innehöll en folkskola bestående av två tegelbyggnader och en småskola med skolsalar i en låg länga. Intill ligger även Gamla Torpaskolan som är en träbyggnad från 1800-talet. Strax intill Östra Sjukhuset ligger ett kolonistugeområde som är anlagt 1930 och till stor del bevarat. Torpakolonin utgör ett viktigt inslag i stadsdelen.