Kvarteren runt omkring

Onsala

Norra Hallands karakteristiska karga kustlandskap sätter sin prägel på Onsalahalvön. Bebyggelsen har tagit form av havet och fisket, men här finns också ett månghundraårigt jordbrukslandskap.

Onsala är både namnet på halvön och tätorten i Kungsbacka kommun, söder om Göteborg. De goda kommunikationerna gör den till en populär plats att bo på med både närheten till naturen, havet och med storstadens utbud inom korta avstånd. 

Kaptensgårdar

Över hela Onsalahalvön finns gamla kaptensgårdar, ett resultat av den en gång så viktiga bondeseglationen. Redan på 1600-talet blev de marina näringarna en allt viktigare inkomstkälla för bönderna som hade svårt att leva enbart på vad jorden kunde ge. Sjöfartsnäringen blomstrade under 1700- och 1800-talen, både runt Göteborg och i hela landet och gav Onsalabönderna ett ökat välstånd som gjorde att de kunde bygga sig större och mer påkostade gårdar. Skepparna och sjökaptenerna kunde vara ute till sjöss under flera år i sträck och kvar att sköta jordbruk och gårdsskötsel var kvinnorna eller en så kallad hälftenbrukare. Kaptensgårdarna var ofta kringbyggda med en intilliggande fruktträdgård eller blomstertäppa.

Kulturlandskap med anor

Tätorten Onsala är belägen intill Onsala kyrka och utgör ett gammalt sockencentrum med kontinuitet ända tillbaka till järnålder. Delar av kyrkans långhus byggdes under äldre medeltid och illustrerar mycket av Onsalaböndernas välstånd. Runt kyrkan ligger även andra inslag som hörde till socknen som prästgård, kyrkstallar, fattigstuga och klockaregård. Det före detta kaptensbostället tjänstgjorde sen som skola.

I södra delen av halvön runt de gamla byarna Råö, Bassås och Viken finns välbevarade kulturlandskap längs slingrande vägar. Här och var sticker bergsformationer upp i det öppna landskapet och skapar en ”skärgårdsprägel”. Kaptensgårdarna Mårtagården och Apelhögen är i dag del av Hallands första kulturreservat. Gårdarna är byggda under 1700-talet, ursprungligen kringbyggda med gårdsplan och omgivna av åker och ängsmark. På Onsalahalvöns sydspets ligger Vässingsö med äldre gårdar, bryggor och sjöbodar. Här bodde lotsar, fyrvaktare, skeppare och styrmän med koppling till sjöfarten. En av de äldsta gårdarna i området ägdes av Lars Gathenhielms far. Lars Gathenhielm blev mest känd under namnet Lasse i gatan och gjorde sig ihågkommen som kapare och redare under det tidiga 1700-talet. Hela kustbandet runt Onsalahalvön utgör även ett marint kulturlandskap. Från medeltid och framåt låg tillfälliga fiskebosättningar längs kusten, så kallade tomtningar.

Sommarvillor och badturism

Bondeseglationens betydelse minskade under 1800-talet för att sedan upphöra helt. En del kaptensgårdar drevs vidare som heltidsjordbruk och andra omvandlades så småningom till sommarvillor, särskilt när badturismen slog igenom på bred front under 1900-talet. Onsalahalvön har utvecklats till en attraktiv plats för boende, mycket på grund av närheten till hav och pendlingsmöjligheterna till Göteborg och Kungsbacka.