Kvarteren runt omkring

Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett hett framtidsområde. Skeppsbron och Masthuggskajen är områden med historisk tyngd och står nu inför en omvandling för att bli en tydligare mötesplats i centrala staden, ett levande stadsområde med både bostäder, verksamheter och arbetsplatser.

Södra Älvstranden kommer genomgå stora omvandlingar under de kommande åren för att bli en tydligare knytpunkt och koppla samman staden. Området har alltid varit en viktig plats i Göteborg och här anlades stadens första kaj vid Göta älv där ostndiefarare och ångfartyg avgick redan på 1850-talet. När sjöfarten med tiden kom att lokaliseras till andra delar av staden hamnade området kring Skeppsbron i skymundan. Nu håller den utvecklingen på att vändas och området ska bli Göteborgarnas nya mötesplats vid älven. Längs kajområdet ska parker, gator och torg bilda nya träffpunkter och knyta samman staden med vattnet.

Omvandlingen av området har redan påbörjats. Vid Stenpiren stod ett nytt resecentrum för buss, spårväg och båt klart våren 2016. I den fortsatta planeringen för Södra Älvstranden ingår även en ny central terminal för skärgårdsbåtarna, samt ett nytt parkområde med badanläggning vid Rosenlundspiren. Vid Skeppsbron planeras att inom de kommande åren byggas cirka 450 nya bostäder.

Planerna för området kring Masthuggskajen ligger något längre fram i tiden. Även här kommer nya bostäder att byggas och kommer bestå av 1300 bostäder och lokaler för andra verksamheter och kultur.

Hela den södra älvstranden ska knytas samman med ett kajområde som kommer sträcka sig från Lilla Bommen till Masthuggskajen. Södra Älvstranden planeras vara färdigbyggd till år 2025, men håll utkik, mycket kommer hända fram till dess!