Kvarteren runt omkring

Stampen

Med ursprung i textilindustrin har Stampen växt fram som en av de centrala stadsdelarna i staden. Området avgränsas av järnvägen i norr, Mölndalsån i öster, Fattighusån i söder och Drottningtorget i väster.

Stampen är med sitt strategiska läge i direkt närhet till både kommunikationer och city en stadsdel med dragningskraft. Gatorna kring Odinsplatsen utgör ett nav i stadsdelen och kantas med restauranger och butiker.

Klädstampen

Stampen har fått sitt namn av att det här legat en klädfabrik, en så kallad klädstamp. Textilindustrin har varit historiskt viktig längs hela Mölndalsån. Redan på 1600-talet var Stampgatan den stora infartsvägen till staden från nordost och längs vägen växte en förstadsbebyggelse så småningom fram med enkla trähus.

Klädfabriken i Stampen byggdes 1705 i ett hus som finns kvar än i dag och ligger vid Fattighusåns östra del, nära förbindelsen till Mölndalsån. Samma byggnad gjordes 1726 om till fattighus dit även kyrkan och kyrkogården intill hörde. Vid sidan om fattighuset fanns fler sociala inrättningar i området som barnhus, fattigskola och Tukt- och spinnhus (kvinnofängelse). Barnhuset uppfördes längs Stampgatans södra sträckning år 1857 av arkitekten Adolf Edelswärd.

Den cirkelformade Odinsplatsen och stråken Odinsgatan och Friggagatan planerades och drogs fram redan i samband med utbyggnadsplanen för Göteborg från 1866. Merparten av byggnaderna kring Odinsplatsen uppfördes dock senare på 1930-talet. Göteborgs-Postens hus vid Polhemsplatsen från 1934 ritades av arkitekten Ragnar Ossian Swensson i funkisstil. Längs Stampgatan hittar vi fina exempel på bostadsbebyggelse i storgårdskvarter från samma årtionde. Ett annat historiskt inslag i området är den Mosaiska begravningsplatsen med kapell från 1790-talet som ligger vid Svingeln.

Prippska tomten

Under 1800-talet låg hela tre bryggerier i Stampen. En del av Stampen kallas fortfarande för Prippska tomten, ett namn som kommer av att Pripps Bryggerier låg här fram till 1976. Läget vid Fattighusån och Mölndalsån var gynnsamt för bryggerinäring. Själva fabrikerna är numer rivna och ersatta med modern bostadsbebyggelse från 1980-talet, men kvar finns många gatu- och kvartersnamn med koppling till bryggerihistorien. En byggnad som är kvar från det Prippska bryggeriets verksamhet är ett bostadshus för arbetare och tjänsteman vid företaget som bryggeriet lät uppföra 1898 vid Odinsgatan 20 – 24. Pripps bryggerier var det största bryggeriet i staden vid 1870-talet bortsett från porterbryggeriet vid Klippan som på den tiden endast tillverkade porter och ale.